Nederland voor Suriname
NPO Start

Profielschets Raad van Toezicht

 

Over de NTR
De stichting heeft tot doel uitvoering te geven aan de in de Mediawet genoemde taak van de NTR tot het verzorgen van media-aanbod, zoals ook mede vastgelegd in de statuten van deze stichting. De NTR maakt deel uit van het geheel van de Nederlandse Publieke Omroep.

De NTR draagt bij aan een democratische kennissamenleving door het maken van informatieve, culturele en educatieve programma’s voor het gehele publiek met de kernwaarden: onafhankelijk, onpartijdig, objectief, betrouwbaar, respect voor mensen en hun waarden en gerichtheid op een samenleving van actieve, zelfstandige en nieuwsgierige burgers.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het produceren en (doen) uitzenden van media-aanbod, bij voorkeur multimediaal ondersteund. 

Samenstelling NTR Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de NTR bestaat uit 5 of 7 leden. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de minister van OC&W. De Ondernemingsraad van de stichting heeft het recht om op basis van een voordracht één lid van de Raad van Toezicht, niet voortkomend uit het personeel van de stichting, voor te dragen. Het op voordracht van de Ondernemingsraad te benoemen lid van de Raad van Toezicht dient te voldoen aan de profielschets zoals opgesteld voor de leden van de Raad van Toezicht van de stichting en neemt zonder last of ruggespraak zitting in de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden, met uitzondering van het lid dat op aanbeveling van de Ondernemingsraad van de stichting is benoemd, de voorzitter aan. Voor een benoeming komen in aanmerking personen die vanwege hun deskundigheid en netwerk een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de NTR. De voorzitter en de leden worden telkens voor een termijn van vier jaren benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. De raad kiest uit zijn midden een vice-voorzitter.

Profielschets NTR Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:


Profielschets voor de individuele leden van de Raad van Toezicht

Profielschets voor de voorzitter van de Raad van Toezicht

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij: