Profielschets Raad van Toezicht

Over de NTR
De stichting NTR maakt deel uit van het geheel van de Nederlandse Publieke Omroep.

De NTR maakt speciale programma's voor alle doelgroepen. Van Het Klokhuis tot Andere Tijden, van Dreamschool tot Nieuwsuur. De NTR is een publieke omroep met wettelijke taken. Deze taken liggen op het gebied van informatie, educatie, cultuur, jeugd en diversiteit. De NTR is een omroep zonder leden en is daardoor onafhankelijk en ongebonden.

De NTR kent een tweehoofdig collegiaal bestuursmodel, waarbij gezamenlijkheid, gelijkwaardigheid, complementariteit en samenwerking belangrijke uitgangspunten zijn. De directie is als geheel eindverantwoordelijk voor de besturing van de NTR en beide directieleden leggen gezamenlijk én individueel verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De directie wordt ingevuld met twee posities: een mediadirecteur en een zakelijk directeur. De
portefeuilleverdeling in de directie is daarbij zowel een praktische verdeling van taakgebieden als een basis voor gezonde ‘countervailing power’ tussen ‘inhoud’ en ‘geld’.

Samenstelling NTR Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de NTR bestaat uit 5 leden. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de minister (of in casu de staatssecretaris) van OC&W. De voorzitter en de leden worden telkens voor een termijn van vier jaren benoemd en zijn eenmaal
herbenoembaar.

De Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit is met de publieke omroep in het algemeen en de doelstellingen van de NTR in het bijzonder;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan inhoudelijke kennis en deskundigheid op
  de programmagebieden van de NTR, innovatie en (technologische) veranderingen in media, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige
  achtergronden;
 • er voldoende financiële expertise beschikbaar is;
 • de raad in zijn samenstelling de diversiteit en pluriformiteit van de samenleving representeert;
 • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directie;
 • één lid van de Raad van Toezicht is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. Met de Ondernemingsraad wordt frequent en goed contact onderhouden;
 • De Raad van Toezicht kent een Auditcommissie bestaande uit twee leden en een Remuneratiecommissie bestaande uit twee leden. De voorzitter van de Raad van Toezicht is tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie;
 • De Raad van Toezicht komt gemiddeld 6 keer bijeen per jaar.