Profielschets Raad van Toezicht

 

Over de NTR
De stichting heeft tot doel uitvoering te geven aan de in de Mediawet genoemde taak van de NTR tot het verzorgen van media-aanbod, zoals ook mede vastgelegd in de statuten van deze stichting. De NTR maakt deel uit van het geheel van de Nederlandse Publieke Omroep.

De NTR draagt bij aan een democratische kennissamenleving door het maken van informatieve, culturele en educatieve programma’s voor het gehele publiek met de kernwaarden: onafhankelijk, onpartijdig, objectief, betrouwbaar, respect voor mensen en hun waarden en gerichtheid op een samenleving van actieve, zelfstandige en nieuwsgierige burgers.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het produceren en (doen) uitzenden van media-aanbod, bij voorkeur multimediaal ondersteund. 

Samenstelling NTR Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de NTR bestaat uit 5 of 7 leden. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media. De Ondernemingsraad van de stichting heeft het recht om op basis van een voordracht één lid van de Raad van Toezicht, niet voortkomend uit het personeel van de stichting, voor te dragen. Het op voordracht van de Ondernemingsraad te benoemen lid van de Raad van Toezicht dient te voldoen aan de profielschets zoals opgesteld voor de leden van de Raad van Toezicht van de stichting en neemt zonder last of ruggespraak zitting in de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden, met uitzondering van het lid dat op aanbeveling van de Ondernemingsraad van de stichting is benoemd, de voorzitter aan. Voor een benoeming komen in aanmerking personen die vanwege hun deskundigheid en netwerk een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de NTR. De voorzitter en de leden worden telkens voor een termijn van vier jaren benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. De raad kiest uit zijn midden een vice-voorzitter.

Profielschets NTR Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit is met de publieke omroep in het algemeen en de doelstellingen van de NTR in het bijzonder;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan inhoudelijke kennis en deskundigheid op de programmagebieden van de NTR, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • er voldoende financiële expertise beschikbaar is;
 • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Algemeen Directeur onafhankelijk en kritisch opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Algemeen Directeur. 


Profielschets voor de individuele leden van de Raad van Toezicht

 • affiniteit met de doelstelling van de NTR;
 • inhoudelijke kennis en deskundigheid van of affiniteit met de relevante terreinen als genoemd in de algemene profielschets, waaronder de programmagebieden van de NTR, zijnde Informatie, Diversiteit, Kunst & Cultuur, Educatie voor jeugd en volwassenen;
 • belangstelling voor en kennis van de media(wereld);
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Algemeen Directeur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de NTR en het functioneren van de Algemeen Directeur te toetsen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de NTR stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Algemeen Directeur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid.

Profielschets voor de voorzitter van de Raad van Toezicht

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij:

 • het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 • over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 • over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Algemeen Directeur;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de NTR kan vervullen.