Reactie Pels Rijcken

1 maart 2023

De notariële fraude door Frank Oranje en de nasleep ervan hebben geheel begrijpelijk veel losgemaakt. Bij nabestaanden, bij cliënten, bij onszelf, binnen onze beroepsgroep en in de brede samenleving. De fraude was verschrikkelijk.

In reactie op de fraude hebben we een groot scala aan maatregelen getroffen. Als kantoor van de landsadvocaat dragen we een bijzondere verantwoordelijkheid en daar hoort ook bij dat we de dialoog aangaan en het bredere publiek informeren over deze maatregelen.

Sinds we de fraude zelf naar buiten hebben gebracht, zijn we daarom in 10 gepubliceerde brieven aan de minister en in diverse publicaties op onze website hier zo uitgebreid mogelijk op ingegaan. Het geheel van brieven en berichten geeft inzicht in de wijze waarop we door de tijd heen met de fraude zijn omgegaan en welke onderzoeken en procedures er liepen, door onszelf en door anderen geïnitieerd.

Aanvullend op deze onderzoeken en procedures heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de adviescommissie Silvis ingesteld om te adviseren over de toekomst van de advocatuurlijke dienstverlening aan de Staat en de rol van de landsadvocatuur daarin. In dat advies (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/06/tk-bijlage-1-eindrapport-commissie-advocatendiensten-aan-de-staat-december-2022), dat 6 december 2022 werd gepubliceerd, staat onder meer samengevat welke maatregelen er zijn genomen en hoe onze reactie te duiden:

“De commissie constateert dat het kantoor van de landsadvocaat zich er ambitieus toe heeft gezet te voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in de aangevulde overeenkomst met de landsadvocaat. Er is gewerkt aan het versterken van checks and balances op gebieden als governance en bedrijfsvoering, compliance en dataveiligheid, en er is gewerkt aan de bevordering van een open cultuur waarin sociale veiligheid bestaat voor medewerkers, onder meer geborgd door een gedragscode. Er is een Raad van Commissarissen (RvC) ingesteld waardoor een met blik van buiten kritische feedback kan worden gegeven aan het bestuur. […] De commissie ziet deze ontwikkeling als een belangrijke stap naar moderne verhoudingen in zowel de relatie van de Staat met het kantoor als binnen het kantoor Pels Rijcken zelf.”

Tegelijk met het verschijnen van het adviesrapport, kondigde de minister van Justitie en Veiligheid aan dat het kabinet uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 een reactie geeft op dit advies en de daarin opgenomen conclusies. Ook geeft de minister aan hierover met de Kamer in gesprek te willen gaan.

Gezien de reeds omvangrijke hoeveelheid publicaties waarin we voor zover mogelijk alle vragen rondom de fraude hebben proberen te beantwoorden en het nog te voeren politieke debat, vinden wij het niet passend om op dit moment in een documentaire een nadere toelichting te geven.

Dat gezegd hebbende en zonder de suggestie te wekken volledig te zijn, willen we het volgende meegeven over de vragen die deze documentaire opnieuw kan oproepen:

  • Wij trekken ons deze fraude zeer aan. Dit had nooit mogen gebeuren. We voelen ons verantwoordelijk voor het feit dat deze fraude heeft kunnen plaatsvinden en we betreuren het daardoor geschonden vertrouwen.
  • Wij wijzen er met klem op dat uit onafhankelijke onderzoeken blijkt dat noch wij als kantoor noch een van onze collega’s individueel voordeel genoot van de fraude. Ook is alle schade door Pels Rijcken aan gedupeerden vergoed.
  • Alle onderzoeken hebben uitgewezen dat sprake was van een solistisch optreden van Oranje. De onderzoeken hebben uitgewezen dat aan de fraude geen andere kantoorgenoten van Pels Rijcken hebben meegedaan of ervan op de hoogte waren. We zijn geen verdachte in het strafrechtelijk onderzoek. Aantijgingen dat wij bijvoorbeeld gelden zouden hebben witgewassen zijn pertinent onjuist.
  • De fraude is blijvend deel van de geschiedenis van ons kantoor. Het heeft ons eerst geschokt en daarna vastberaden gemaakt om ervan te leren en er sterker uit te komen.
  • Voor antwoord op meer gedetailleerde vragen hebben we op onze website een overzicht gemaakt van relevante openbare bronnen.